Kişisel Verilerin Korunması

1100 PSİKOLOJİ

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 1. GİRİŞ

Veri sorumlusu 1100 Psikoloji (Resmi Unvan: Ezgi Demirer) (“1100 Psikoloji” veya “Şirket”) için kişisel verilerin korunması hususu büyük önem arz etmektedir. Kişisel Verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; iş birliği içinde olduğumuz tedarikçilerimizin ve tedarikçi çalışanlarının, çalışanlarımızın, çalışanlarımızın aile yakınlarının, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerimiz ve hissedarlarımızın, potansiyel ürün veya hizmet alan kişilerin, ürün veya hizmet alan kişilerin ve 1100 Psikoloji’nin ilişki içinde olduğu üçüncü kişilerin Kişisel Verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat gereğince Kişisel Verilerin işlenmesi ve korunması için 1100 Psikoloji tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika ’da Kişisel Verilerin işlenmesi süreçleri için 1100 Psikoloji’nin benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:

 • Kişisel Verilerin gerektiğinde açık rıza kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel Verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
 • Kişisel Verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel Verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel Verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel Verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel Veri Sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,
 • Kişisel Verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel Verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kurul düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli Kişisel Verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi.
 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

1100 Psikoloji, KVKK ve ilgili ikincil mevzuatlar uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Veri sorumlusu olarak 1100 Psikoloji ’ye Bölüm 5,3’de yer verilen iletişim bilgileri kullanarak ulaşmanız mümkündür.

 1. POLİTİKA’NIN AMACI ve KAPSAMI

Bu Politika’nın temel amacı, 1100 Psikoloji tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen Kişisel Veri işleme faaliyeti ve Kişisel Veriler’in korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda, çalışanlarımızı, hissedar ve şirket yetkililerimizi, çalışan adaylarımızı, danışanlarımızı, potansiyel danışanlarımızı, ürün veya hizmet alan kişileri, tedarikçilerimizi, tedarikçilerimizin çalışanlarını ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Kişisel Veriler’i alınmış tüm gerçek kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

1100 Psikoloji’nin tüm birimleri, çalışanları, yetkilileri, temsilcileri işbu Politika’ya uymakla yükümlüdür ve Politika’ya uyum sağlamak için gerekli adımları atar.

 1. TANIMLAR

İşbu Politika kapsamında, aşağıda tanımlanan terimler, kendilerine karşılık atfedilen anlamları haizdir:

Kısaltma

Tanım

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme

Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hala getirilmesi

1100 Psikoloji

1100 Psikoloji Danışmanlık Merkezi(Resmi Unvan: Ezgi Demirer)

İmha

Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Veri Saklama ve

İmha Politikası

1100 Psikoloji’nin Kişisel Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak teşkil eden Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVKK veya Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Politika

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Silme

Kişisel Verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Yok Etme

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılmaz hale getirilmesi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

  1100 Psikoloji tarafından Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında, ilgili kişiye, (i) KVKK tahtındaki veri sorumlusu sıfatı ile 1100 Psikoloji’nin kimliği (ii) Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği, (iii) işlenen Kişisel Verilerin kimlere, hangi amaçla aktarılabileceği, (iv) Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve (v) Kişisel Veri Sahibinin işbu Politika’da Bölüm 5.2’de sayılan hakları ile ilgili açık ve anlaşılır şekilde bilgi verilir.

  1100 Psikoloji tarafından yukarıda sayılan konuları içeren bir aydınlatma metni hazırlanarak, ilgili Kişisel Veri Sahibi’ne sunulmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilir.

  Kişisel Veri Sahiplerinin 1100 Psikoloji’ye Karşı Hakları

  1100 Psikoloji tarafından Kişisel Verileri işlenen her gerçek kişi, işlenen Kişisel Verileriyle ilgili olarak, 1100 Psikoloji’ye karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bu kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Hakların Kullanılma Biçimi

  İşbu Politika’da Bölüm 5.2’de sayılan haklarını kullanmak isteyen Kişisel Veri Sahipleri, bu yöndeki taleplerini, işbu Politika’nın Ek 1’de yer alan başvuru formunu doldurarak kimliğini tespit edecek belgeler ile birlikte Ezgi Demirer adına Suadiye Mah. Kazım Özalp Sok. Ethem Bey No:28/8 Kadıköy İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden veya noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla iletebilirler.

  Başvurunun bizzat Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi tarafından yapılması; talebin okunaklı, açık, net ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi; başvuruda Kişisel Veri Sahibinin isim ve soy ismi, iletişim bilgileri ve elektronik posta adresinin belirtilmesi ve kimlik bilgilerini tevsik edici belgeler ile birlikte yapılması şarttır. Başvurunun Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi adına üçüncü bir kişi tarafından yapılabilmesi için, 1100 Psikoloji’ye bu kişi tarafından Kişisel Verisi işlenmiş olan gerçek kişi tarafından kendi adına ve usulüne uygun şekilde noter kanalı ile düzenlenmiş ve içerisinde ilgili başvuruyu yapmaya yetkilendirildiği açık olarak belirtilen bir vekaletname sunması gerekmektedir.

  Bu kapsamda 1100 Psikoloji’ye iletilen ve yukarıda sayılan şartları taşıyan başvurular, tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir. Başvurunun 1100 Psikoloji’nin hatasından kaynaklandığının anlaşılması halinde ilgiliden ücret talep edilmez ve alınan ücret ilgiliye iade edilir Başvurunun değerlendirilebilmesi için gerekmesi halinde, başvuru sahibinden ek bilgi ve belgeler istenebilir.

  Başvurunun 1100 Psikoloji tarafından reddedilmesi veya süresinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın başvuru sahibince yetersiz bulunması halinde; başvuru sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

  1100 Psikoloji çalışanlarının Kişisel Verilerine ilişkin haklarını kullanma talepleri, 1100 Psikoloji’e hitaben hazırlanacak, ıslak imza ile sunulacak bir yazı vasıtasıyla iletilir. Başvurunun incelenmesi ve sonuçlandırılması, yukarıda detaylandırılan prosedüre uygun olarak yerine getirilir.

  Veri Güvenliğinin Sağlanması

  1100 Psikoloji, veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak aşağıdakiler de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere KVKK ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen veya veri güvenliğinin sağlanması için gerekli olduğunu tespit ettiği her türlü tedbiri alır:

  1. Teknik Tedbirler

  1100 Psikoloji, Kişisel Verilerin kaydedilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi ve diğer herhangi bir şekilde işlenmesi için gerekli teknik altyapıyı kurar veya kurdurur.

  1100 Psikoloji, kaydedilen Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik tedbirleri alır. Bu tedbirler teknolojik gelişmelere ve Kurul tarafından veya yeni çıkacak mevzuat tahtında belirlenecek standartlara uygun olarak güncellenir.

  1100 Psikoloji, iç sistemlerine dışarıdan erişimi kısıtlar, bu kapsamda güvenlik duvarı ve benzeri teknik önlemleri alır. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanır ve güncel anti-virüs sistemleri kullanılır. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınır.

  1100 Psikoloji kullanılan programlar aracılığı ile Kişisel Verilere erişim ve Kişisel Verilerin işlenmesi sınırlandırılır ve Kişisel Verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılır.

  Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır. Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

  KVKK’nın 12. maddesi uyarınca, Kişisel Verilerin saklandığı dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde korunur.

  1100 Psikoloji, alınan teknik önlemlerle ilgili olarak gerekli durumlarda üçüncü şahıslardan bu hizmeti temin eder.

  1. İdari Tedbirler

  1100 Psikoloji’nin çalışanları, yetkilileri ve temsilcileri, Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda eğitilir ve bilgilendirilir.

  Saklanan Kişisel Verilere sadece iş tanımı gereği erişmesi gerekli, yetkili personel ve 1100 Psikoloji’nin  temsilcileri ile sınırlandırır. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılır.

  Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılır ve yaptırılır.

  İşlenen Kişisel Verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

  Kişisel Veri işlemeye başlamadan önce 1100 Psikoloji tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilir.

  Kişisel Verilerin saklanması veya diğer bir şekilde işlenmesi için üçüncü kişilerden hizmet alınması veya üçüncü kişilerle iş birliği yapılması halinde, bu kişilerle yapılan sözleşmelerde; Kişisel Verilerin hukuka uygun şekilde saklanmasına, işlenmesine ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hükümlere yer verilir. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır. İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

  Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

  Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  1100 Psikoloji, elde ettiği Kişisel Veriler’i aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.

  • Danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi,
  • Danışan memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
  • Seans saatlerinin organize edilmesi,
  • Şirket’e gelen aramaların cevaplandırılması,
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için danışanlara yönelik formların imzalatılması,
  • Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Talep / şikâyetlerin takibi,
  • Müşteriler ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Danışanlara yönelik faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Hizmet alım ve tedarik süreçlerinin yürütülmesi ile ödeme ve faturalamaların gerçekleştirilmesi,
  • Aylık maaş ve AGİ ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
  • SGK prim ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
  • Muhtasar ödemelerinin yapılması,
  • KDV listelerinin sunulması,
  • Bankalar ile iletişim faaliyetlerinin ve iş ilişkisinin yürütülmesi,
  • Kira sözleşmesi dâhil olmak üzere sözleşme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Aday başvurularının değerlendirilmesi,
  • Çalışanın işe kabul ve işe giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Özlük dosyasının oluşturulması,
  • Çalışan devamsızlık takibinin gerçekleştirilmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
  • Tedarik zincir yönetiminin gerçekleştirilmesi,
  • Görevlendirme/yönlendirme düzenlemelerinin yapılması,
  • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Pandemi sebebi ile HES kodu kontrolünün sağlanması,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi de dâhil olmak üzere 1100 Psikoloji’nin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin veya diğer hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • 1100 Psikoloji’ye ilişkin dava, icra takibi, idari ve cezai soruşturma, kovuşturma süreçlerinin mevcudiyeti halinde bu süreçlerin takibi ile hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün icrası. 

  İşlenecek Kişisel Veri Kategorileri

  1100 Psikoloji tarafından Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek Bölüm 6.1’de sayılan amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde ve işbu Politika‘ya uyumlu olarak işlenebilir.

  İşbu Politika’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın Ek-2 (“EK-2: Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir. Söz konusu kişisel verilerin işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları başlığı altında yer almaktadır.

  Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza

  Kişisel Verilerin işlenmesinde, gerektiğinde ilgili kişinin açık rızasının alınması esastır.

  KVKK’nın getirmiş olduğu açık rıza istisnası düzenlemeleri kapsamında, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, İlgili Kişinin açık rızası aranmaksızın 1100 Psikoloji tarafından Kişisel Verilerin işlenmektedir:

  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  3. 1100 Psikoloji’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 1100 Psikoloji’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Bu şartlardan birinin varlığı, Kişisel Veri Sahibinin 1100 Psikoloji tarafından aydınlatılması yükümlülüğünü bertaraf etmez.

  1100 Psikoloji (i) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ile (ii) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde İlgili Kişinin açık rızasını aramaksızın Kişisel Verileri işleyebilir.

  Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak İlkeler

  1100 Psikoloji, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep etmekte, bu Kişisel Verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

  Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi

  1100 Psikoloji, Kişisel Verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca 1100 Psikoloji veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

  Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

  Kişisel Verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, 1100 Psikoloji açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel Verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında 1100 Psikoloji’ninaktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır.

  Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

  1100 Psikoloji, meşru ve hukuka uygun olan Kişisel Veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. 1100 Psikoloji, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar Kişisel Veriyi işlemektedir.

  İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

  1100 Psikoloji, Kişisel Verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple 1100 Psikoloji, Kişisel Verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik Kişisel Veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

  İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

  1100 Psikoloji, Kişisel Verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; 1100 Psikoloji öncelikle ilgili mevzuatta Kişisel Verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse Kişisel Verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve 1100 Psikoloji’nin yayınladığı Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süre kadar saklamaktadır. 1100 Psikoloji kişisel veri envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde Kişisel Veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

  Özel Nitelikli Kişisel Veriler

  Özel nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin açık rızasının alınması esastır. Ancak, özel nitelikli Kişisel Verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  Kişisel Verilerin Aktarılması

  1100 Psikoloji tarafından elde edilen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin işlenme amaçlarına ve Kanun’a uyumlu olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.

  Kişisel Verilerin üçüncü kişilere aktarılmasında, gerektiğinde ilgili kişinin açık rızasının alınması esastır.

  Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Verilerin 1100 Psikoloji tarafından üçüncü kişilere aktarılması mümkündür:

  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  3. 1100 Psikoloji’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla 1100 Psikoloji’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Bu şartlardan birinin varlığı, Kişisel Veri Sahibinin 1100 Psikoloji tarafından aydınlatılması yükümlülüğünü bertaraf etmez.

  1100 Psikoloji (i) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ile (ii) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde İlgili Kişinin açık rızasını aramaksızın Kişisel Verileri aktarabilir.

  Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

  1100 Psikoloji tarafından elde edilen Kişisel Veriler yurtdışına aktarılmamaktadır. Kişisel Verilerin yurtdışına aktarılmasının söz konusu olması halinde ise ilgili kişinin açık rızasının alınması esastır.

  (i) Bölüm 6’da yer alan şartların varlığı, (ii) Kişisel Verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması veya (iii) 1100 Psikoloji ile ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusunun yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un izninin bulunması halinde, Kişisel Veriler, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

  Açık rızanız olması halinde kimlik ve iletişim bilgileriniz Doktor Takvimi internet sitesinin bulut sistemini kullanmamız ve sistem sunucularının yurtdışında yerleşik olması sebebi ile yurtdışına aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Saklanması, Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

  1100 Psikoloji tarafından elde edilen Kişisel Veriler, mevzuatta ilgili Kişisel Verinin kullanılmasına veya saklanmasına ilişkin bir süre öngörülmüşse bu süre boyunca; böyle bir süre öngörülmemişse ilgili Kişisel Verinin 1100 Psikoloji tarafından işlenmesinde gözetilen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre ve her hâlükârda ilgili Kişisel Veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi boyunca saklanır.

  Bir Kişisel Verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde bu Kişisel Veri, 1100 Psikoloji tarafından düzenlenen Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak, sebeplerin ortadan kalkmasını müteakip ilk periyodik imha işleminde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  1100 Psikoloji ile ilgili taraf arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, geçerli olmaması, kendiliğinden sona ermesi, feshi veya sözleşmeden dönülmesi, Kişisel Verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması, Kişisel Verilerin açık rıza şartına istinaden işlendiği hallerde rızanın geri alınması, ilgili kişinin KVKK tahtındaki silme, yok etme veya anonimleştirme talep haklarını kullanarak veri sorumlusuna başvurması ve başvurunun 1100 Psikoloji tarafından kabul edilmesi gibi haller; Kişisel Verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı hallere örnek teşkil eder.

  Kişisel bilgileri işlenen ilgili kişinin KVKK tahtındaki silme, yok etme veya anonimleştirme talep haklarını kullanmak üzere veri sorumlusuna başvurması halinde 1100 Psikoloji başvurunun tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç otuz içerisinde ilgili başvuruyu değerlendirerek ilgili kişiye bilgi verir. Kişisel Verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ise 1100 Psikoloji başvuruyu kabul ederek süresi içerisinde imha işlemini gerçekleştirir. Kişisel Verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa bu talep gerekçesi açıklanmak suretiyle yazılı olarak süresi içerinde reddedilir.

  Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin süreçler ayrıntılı olarak Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında düzenlenmiştir.

  Ek-1:  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

  Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak 1100 Psikoloji (Resmi Unvan: Ezgi Demirer) (“1100 Psikoloji” veya “Şirket”) nezdinde yer alan başvurularınızı  (i) Ezgi Demirer adına Suadiye Mah. Kazım Özalp Sok. Ethem Bey No:28/8 Kadıköy İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden veya noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla iletiniz. Yaptığınız başvuruyu, mümkün olan en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımızca tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız.

  Yapılan başvurular kapsamında, 1100 Psikoloji kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler anılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

  Adı-Soyadı:

   

  T.C. Kimlik No:

   

  Telefon Numarası:

   

  Adres:

   

  E-posta Adresi:

   

  1100 Psikoloji İle Olan İlişkiniz:

  [Tedarikçi, danışan, çalışan adayı, eski çalışan üçüncü taraf firma çalışanı gibi]

  1. Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler

  [Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.]

  1100 Psikoloji’nin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

  Eğer 1100 Psikoloji hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

  Eğer 1100 Psikoloji hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

  Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

  Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

  Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

  Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

  Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

  1100 Psikoloji -tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

   

  1. Talep Hakkında Açıklama

  [Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.]

   

  1. Ekler

  [Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.]

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yönetimini Seçiniz:

  Adresime gönderilmesini istiyorum.
  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  Elden teslim almak istiyorum.

  1. 1100 Psikoloji Beyanı

  İşbu başvuru formu, 1100 Psikoloji ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, 1100 Psikoloji tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için 1100 Psikoloji ek evrak ve malumat [Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.] talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde 1100 Psikoloji, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

  [1] Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

  Adı Soyadı           :
  Başvuru Tarihi   :
  İmzası                   :

  EK-2: KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

   

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

   KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

  Kimlik Bilgisi

  Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, unvan, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, kimlik örneği, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, vergi numarası, vergi levhası, fotoğraf, kimlik belge numarası ve pasaport/vize, imza, imza sirküleri

  İletişim Bilgisi

  Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, ikametgâh belgesi

  Özlük Bilgisi

  Çalışanlara ilişkin faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında işlenen; işe giriş evrakları, ücret bilgileri, yan hak ve menfaat bilgileri, izin sebebi/izinli olacağı tarih bilgileri, mülakat ve işe alma değerlendirmeleri, CV/iş eğitim geçmişi, profesyonel/kişisel yetkinlikler, izin sebebi/izinli olacağı gün bilgileri

  Ödeme ve Finansal Bilgiler

  1100 Psikoloji tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya 1100 Psikoloji’nin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen fatura/borç bilgisi, banka/hesap/kart bilgileri, satış bilgileri

   Mesleki Deneyim Bilgisi

  Mesleki pozisyon bilgisi, eğitim tarihi/yeri ve eğitim bilgisi, meslek içi eğitim bilgileri / sertifikalar,

  Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

  Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında işlenen eş ve çocuklarına ait veriler

  Diğer

  1100 psikoloji tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde işlenen danışmanlık sürecinde sözel olarak aktarılan her türlü diğer bilgi, test/ test skorları/ test sorularına verilen cevaplar ve test raporu bilgisi, internet sitesi/sosyal medya üzerinden iletilmek istenen mesaj bilgisi, danışmanlık seansına ilişkin notlar, seans’ın online veya yüzyüze yapılacağı bilgisi, kurum ve unvan bilgisi, eğitim tarihi/yeri ve eğitim bilgisi, danışmanlık sürecine uygunluk bilgisi, acil durumda ulaşılacak kişi bilgisi, daha önce psikolojik danışmanlık alıp almadığı bilgisi, referans kişi bilgisi, başvuru sebebi, hangi iletişim kanalı ile ulaşıldığı bilgisi, yönlendirme yapılan psikolog/psikiyatrist bilgisi, seans tarihi ve saati, ebeveyn bilgisi, aynı evde ikamet edilen kişi bilgisi, danışan’ın danışmanlık sürecine ilişkin yorumları, eğitim programına ilişkin memnuniyet bilgisi.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

  Kişilerin sağlık ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri

  [1] Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.