EMDR Tedavisinin Nörolojik Etkileri
3 Ocak 2016

Çocuklarla EMDR Kullanımı

ÇOCUKLARLA EMDR KULLANIMI Robert H. Tinker, Ph.D., p.C.

PSİKOPATOLOJİ VE ÇOCUKLUK TRAVMASI

1.Kuzey Amerika’da yetişen yetişkinlerin çoğu cinsiyet, yaş, ırk, etnik grup ya da toplumsal sınıf olgularından bağımsız, çocukluklarında olasılıkla belli bir düzeyde kötü muamaleye maruz kalmışlardır.

2.Bu türden olumsuz yaşantılar ciddiyetlerine ve toplumsal ve aile desteği, dışsal stres ögeleri ve kötü muameleye maruz kalındığı zamandaki gelişimsel düzeyle olan etkileşimlerine göre daha sonraki benlik algısı, davranış ve psikolojik belirtileri önemli ölçüde etkilemektedir.

3.Yukarıdaki bulgulara karşın, çocuğa yönelik kötü muamele ve sonraki disfonskiyonel ya da patolojik davranış arasındaki bağlantı kısmi olarak çocukların eğitiminde ve kontol altında tutulmalarında fiziksel şiddetin, öfkenin ve sömürünün kültürel bir sonucu olarak görmezden gelinmiş ve/veya önemsenmemiştir.

(Briere, 1992)

ÇOCUKLARLA EMDR KULLANIMI Robert H. Tinker, Ph.D., p.C.

ÇOCUKLARIN AĞIR STRESE OLAN TEPKİLERİ

Kötümser/kötücül bellek: Nöral network aktivitelerinin yaşama bağlı algı, anı, uyanıklık, biliş, duygu, somatik ve psikolojik durum ve davranışları bütünleyen disfonksiyonel ögeleri.

Kötücül bellek yaşantıyı yüksel düzeylere ulaşan zararlı uyarılmayla ele geçirir ve bilişsel saptırmalar, bellek değişimleri, dissosiyatif ve somatik stresi de içine alır. Ayrıca davranışsal ve duygusal aşırı aktiflik ya da aşırı tepkiselliğe, uyuşukluğa, amneziye ve kaçınmacı davranışa yönelik zıt eğilimler de bulunmaktadır.

Kötücül belleğin etkin hale gelmesi halinde uyumsuz (maladaptive) durumlar ve davranışlar ortaya çıkar.

Bir çocuğun beyni önemli ve duyarlı ayrımlaştırma dönemlerinden geçer. Bu zaman süresi içinde stress ögeleri tarafından etkin hale getirilmiş nörotransmitterlar ve hormonlar nörogenesis, migration, synaptogenesisve nörokimsayal ayrımlaşmada çok büyük roller oynayabilirler.

Çocuklarda, beklenmedik ya da yoğun strese maruz kalmak beyne bağlı bozukluklar doğurabilir.

Schwarz ve Perry (1994) teorisine göre gelişmekte olan bir beyin kötücül anıların ulaştırdığı bilgilere daha açıktır. Bu kötücül anılar yalnızca strese tepki sistemini etkilemekle kalmayıp bireyin niteliklerini ve diğer temel durumlarını düzenleyen sinir sisteminde ortaya çıkan düzenekleri de etkilemektedir.

Ciddi travma alttaki yapısal ya da genetik kırılganlığın başlıca belirtisi olabileceği gibi geniş bir alana yayılan sonraki bozukluklada öncelikli etiyolojik faktör olabilir.

Schwarz, E.D. ve Perry, P.P. (1994)’den uyarlanmıştır. Çocuklarda ve ergenlerde travma sonra stress bozukluğu tepkisi Psychiatric Clinics of North America,17 311-326

Robert H. Tinker, Ph.D., P.C.
Klinik Psikolog

ÇOCUKLARLA EMDR UYGULAMASI

 1. GENEL KURALLAR: BAŞLANGIÇ
 1. Ana-babadan ayrıntılı bir gelişim öyküsü alın.
 1. EMDR eğitiminizi, uygulamanın olumlu olumsuz yanlarını, çocuğa bu modeli uygulamayı önerinizin nedenlerini açıklayın. Sürecin özetini verin. Olumlu/olumsuz yanlarla ilgili tartışmayı belgelendirin ve dosyalayın.
 1. Normal olarak bir çocukla ne yapıyorsanız yapın: değerlendirme, test, oyun, konuşma, art, oyun, kum tepsisi (sand tray); güvenli bir ilişki kurun. Güvenlik, sınırlamalar, güçlendirme. Her hangi bir çocuk terapisinde önemli olan şeyler EMDR’da daha fazla önem taşımaktadır.
 1. EMDR’ı bir güvenli yerle ve/veya olumlu bir şeyle tanıtın.
 1. Sonra, önemli konular (hedefler) ortaya çıktığında, şöyle söyleyebilirsiniz, “Hadi bir deneyelim. Bunu düşün ve parmaklarımı izle.” (Kısaltılmış olarak). Diğer çocuklara mümkün olduğu ölçüde NC, PC, VOC, SUDS, Beden taraması uygulayın.
 1. Çocuklarda uzmanlığınız varsa bunu çocuklara uygulayın. ADHD’li çocuklarla uzmanlığınız varsa kullanın; tecavüze uğramış çocuklarla uzmanlığınız varsa kullanın; Öğrenme Güçlüğü çeken çocuklarla uzmanlığınız varsa kullanın; Gelişimsel Gerilik, boşanma geçirmiş çocuklar, travmaya maruz kalmış çocuklar vb.leri söz konusu olduğunda EMDR içerik alanında (content area) başlı başına bilgi kaynağı değildir. Bu alanda EMDR kullanmadan önce bir içerik alanında bilgilenin.
 1. YETİŞKİNLERDE/ÇOCUKLARDA EMDR FARKLILIKLARI
 1. YETİŞKİNLER
 1. Abraksiyonlar beklenir
 2. Çağrışımsal bağlantılar daha zengindir
 3. Daha uzun EM setleri d. Daha uzun seanslar
 1. ÇOCUKLAR
 1. Abreaksiyonlar seyrektir
 2. SUDS’ı tahmin etmek zordur: elde etmek önem taşır
 3. Çağrışımsal bağlantılar seyrektir-konu geliştirme önemlidir.
 4. Kısa EM setleri
 5. Kısa kanallar (yalnızca bir konuyla sınırlı çağrışım zincirleri) f. Kısa seanslar: ör: 4-6 yaş arası çocuklar için 5-15 dakikalık seanslar söz konusudur.
 6. Sol sağ uyarımının değişik biçimleri kullanılır (el çırpmaları, duyusal uyarılar)
 7. Süreğen güçlükler varsa tamamlanmamış bir sonuca ulaşılması daha mümkündür. Ör: ana-babanın boşanması ve süreğen çatışma
 1. Seanslar arasında, seans içindeki değişimler yetişkinlerdeki kadar dramatik olmadığından değişimlerin dikkatle değerlendirilmesi gerek. Ana-babaları iyi gözlemciler olmaları için destekleyin.
 1. GELİŞİMSEL KONULAR
 1. 8 yaş grubuna tam yetişkin protokolü uygulanabilir.
 2. 8 yaşının altında başlangıçta NC, PC, ve VOC atlanır. SUDS ve Beden Duyumunun tespit edilmesi elde edilebilir.
 3. 5 yaşının altında görsel takip çocuk için güçtür. El çırpmaları daha yararlı olmaktadır genellikle.
 1. EMDR UYGULAMASININ KAPSAMI
 1. Travmalar
 2. Kaygıya bağlı sıkıima noktaları
 3. Çocuk patolojisinin travma olduğu-bağlılığa bağlı olduğu durumlarda EMDR yararlı olmaktadır.

BOŞANMAYA YÖNELİK SEMPTOMATİK ÇOCUK TEPKİLERİ

3 yaş ve altı : Regresyon, apathy, ilgisizlik (listlessness), içine kapanma, öfke, işbirliği yoksunluğu.

3-5 : Regresyon, daha önceki becerilerde kayıp, terk edilme korkusu, mutsuzluk, depresyon; düşük kendilik fikri, psikososyal gelişimse engellenme (yaşının gerektirdiği becerileri edinmez), öfke, işbirliği yoksunluğu, boşanmadan kendini sorumlu hissetme, boşanmayı inkar etme, ana-babanın birleşeceğine ilişkin fantaziler, ana-babadan herhangi birini seçmeye ilişkin güçlükler, altını ıslatma, pisleme, tutunma; aşırı bağımlılık, tekrarlı oyunlar.

5-8 :Okul ve dikkat sorunları, depresyon; öfke ve acının dile getirilmesi, ekonomik güvenliğe ilişkin korkular (yemek, giysi, ev); tutunma, aşırı bağımlılık (her iki ana babanın da kaybedilme korkusu); kendini suçlama. Öncelikle ana-babanın sorunlarıyla uğraşmak nedeniyle psikolojik gelişimde engelleme, tekrarlı oyunlar.

8-12 : Okul, dikkat ve motivaston sorunları; etik davranış sorunları (yalan söylemek, hırsızlık yapmak); depresyon, içine kapanma, yalnızlık, düşük kendilik düşüncesi, ana-baba yabancılaşma sendromu (ana-babadan biriyle özdeşleşme ve diğerini suçlama); öfke, acı ve utancın dile getirilmesi.